Български колоездачен съюз – Общо събрание от 17 юли 2012 г.

Преди няколко месеца бе избрано ново ръководство на Българския колоездачен съюз (БКС) и в редиците му бяха приети няколко клуба, занимаващи се с планинско колоездене, което даде известни надежди, че българското колоездене може да тръгне в по-добра посока, особено по отношение на нашите МТБ дисциплини. Днес, 17 юли, се проведе първото Общо събрание (ОС) след избора на новото ръководство. Екипът на МТБ-БГ присъства на него, затова ви предлагаме кратък обзор на случилото се, последван от наш коментар.


Присъстваха представители на 29 спортни клуба от общо 42, които са редовни членове на БКС – сред тях имаше и 7-8 клуба, които развиват дейност отчасти или изцяло в областта на планинското колоездене. За съжаление не всички приети в БКС клубове бяха успели да изпратят представители. За водещ на събранието бе предложен и избран Симеон Стоилов, когото повечето от нас познават като организатор, преди това и състезател, но най-вече като един от най-активните представители на МТБ общността в БКС през последните години.

Точка първа от дневния ред бе свързана с предоставяне на информация за финансовото състояние на БКС към момента на освобождаване на предишния Управителен съвет (УС). Докладчик беше Веселин Михайлов, генерален секретар на съюза. Докладът беше кратък, съдържателен и от него стана ясно, че положението е лошо и заради предишното ръководство БКС е затънал в дългове в размер на поне 200 000 лв. По-голямата част от тях са пари, които той трябва да върне на Министерството на физическото възпитание и спорта, тъй като те са били похарчени неправомерно за неща, за които не са били предвидени. За да стане по-ясно на читателите – всяка година министерството отпуска определена субсидия въз основа на проект, включващ състезания и участия в България и чужбина, подготовка, поддръжка на база, екипировка и оборудване и т.н. Тази субсидия, както и бюджетът на БКС, е разпределена по пера и за конкретни дейности и когато част от парите бъдат похарчени за други дейности, дори те да са били полезни, това е неправомерен разход и подлежи на връщане. Макар че имаше разисквания по тази точка, те приключиха сравнително бързо.

Втората точка отне още по-малко време – ставаше дума за бюджета през 2012 г. Стана ясно, че за този сезон от Министерството на физическото възпитание и спорта са отпуснати 302 000 лв., разпределени по пера и дейности. Отделно от това БКС набира средства и чрез спонсори. За момента бюджетът се изпълнява в общи линии така, както е разчетен при приемането му. В отговор на въпрос от делегат бе съобщено, че днес ще бъдат раздадени на клубовете и обещаните велосипеди. Председателят на БКС Петър Бончев обеща също така копие от бюджета за 2012 г. да бъде изпратено до всички клубове, за да има прозрачност.

Така набързо се стигна и до третата точка от дневния ред, която бе най-важна за нас, наречена най-общо „обсъждане на планинското колоездене“. Тук Симеон Стоилов изостави функцията си на водещ, за да влезе по-скоро в ролята на докладчик и да изложи основните проблеми, които стоят пред планинското колоездене като официален спорт и като част от БКС. Както знаете, те са твърде много и Симо направи услуга на присъстващите, като съкрати максимално изложението си. То започна с необходимостта от създаване на Комисия по планинско колоездене в рамките на БКС, като помощен орган на Управителния съвет, но ползващ се с достатъчна самостоятелност и правомощия, за да не зависи от мудни процедури и бюрократични спънки. Предложението беше за 5-членна комисия, в която да влязат хора, които са грамотни по отношение на МТБ дисциплините, за да могат да изготвят добра и единна нормативна уредба за МТБ състезанията, за съставянето на национални квоти за състезания в чужбина, изготвянето на ранг-листа и т.н., и т.н. Като проблем бе изтъкнато и това, че повечето МТБ състезатели на практика са абсолютни любители без лиценз (картотека) към спортен клуб, поради което на хартия планинското колоездене е нещо съвсем малко, без значение че всеки уикенд средно 50-100 души участват в състезания из цялата страна. Затова трябва да се работи и в посока информиране и убеждаване на състезателите за нуждата от картотекиране и членство в спортни клубове. За пореден път бе повторено нещо, което всички знаем – планинското колоездене в последните години доказва, че може да се развива отлично и без федерации, картотеки и т.н., т.е. клубовете могат да организират състезания, хората карат в тях. Стане ли дума обаче за професионално развитие на спорта, което включва и отпускане на пари от страна на държавата, които да помогнат на клубовете да подготвят състезателите си на все по-добро ниво и дори да им изплащат възнаграждения – това вече няма как да стане извън рамките на БКС като национална федерация за всички колоездачни спортове. Бе наблегнато и на друг много важен момент – средствата за планинско колоездене, които евентуално могат да бъдат отпуснати, не влизат в конфликт със средствата за другите дисциплини, тъй като ще са самостоятелно перо в субсидията и бюджета на съюза, така че няма никакви основания за противопоставяне в това отношение на МТБ и шосейни клубове. Докато няма обаче изградена и работеща структура от клубове с картотекирани състезатели, официален спортен календар, правила за всички състезания, няма как да се кандидатства за пари и проекти пред Министерството на физическото възпитание и спорта.

Някъде тук Петър Бончев взе думата, за да заяви, че ръководството на БКС е напълно отворено за интеграция на планинското колоездене в БКС и наблегна отново на това, че няма причини за финансово противопоставяне с другите видове колоездене.

Веселин Михайлов отговори на отправени критики към съдийството по време на МТБ състезания (че съдиите често не знаят правилника на UCI за планинско колоездене, че има неточности и проблеми с времеизмерването и т.н.) – той призна, че грешки и пропуски има, но заяви, че се работи непрекъснато и за отстраняването им. Михайлов съобщи, че правилникът на UCI за МТБ дисциплините вече е преведен на български и с него ще бъдат запознати съдиите от републиканската съдийска комисия. Също така бе изтъкнато, че те вече разполагат с електронна измервателна система и че БКС през 2012 г. изпраща за своя сметка съдии на МТБ състезанията, т.е. поема тези разноски от своя бюджет с цел да подпомогне по този начин планинското колоездене.

На следващ въпрос от клубовете бе отговорено, че кандидатстването за средства от  Министерството на физическото възпитание и спорта за МТБ клубове и дейности ще може да стане чак за следващия сезон, 2013 г.

Следващата новина бе наистина важна – до събота (когато в Пампорово ще има отворена среща между клубове, състезатели, представители на БКС и други заинтересовани страни по темата планинско колоездене) ще бъде предложен състав на Комисията за планинско колоездене към БКС, като за неин председател Петър Бончев посочи Николай Титев от спортен клуб „Рам байкс“. Тук възникнаха доста оживени дискусии за това как трябва да бъде избрана и структурирана въпросната комисия, но на този въпрос ще се спрем в последващия коментар. Тук само ще отбележим, че в събота предложенията на Ники Титев за състава на комисията ще бъдат обсъдени на въпросната среща в Пампорово, след което членовете ѝ ще бъдат утвърдени от УС на БКС.

В този важен момент за съжаление нещата и дискусията бяха претупани набързо, защото „не може да се занимаваме само с планинското колоездене цял ден“. Много от делегатите на клубовете надигнаха глас, че няма да се занимават само с тези проблеми, че се отделя много време за дисциплини, в които има съвсем малко картотекирани състезатели и други изказвания от този род.

По този начин малко безцеремонно събранието премина към четвъртата точка в дневния ред – избор на още двама членове на Управителния съвет. Ръководството на съюза предложи съответно Иван Колев от НСА и Николай Титев. Клуб „Алекси Николов“ издигна допълнително и кандидатурата на Симеон Стоилов. След проведените гласувания бяха избрани Иван Колев и Николай Титев.

Последната точка „Разни“ приключи в рамките на 2-3 минути и не включваше нищо съществено.


Коментар на МТБ-БГ

Общото събрание от 17 юли ни остави със смесени чувства и изчакване (без оптимизъм или песимизъм) на по-нататъшни действия, които да определят посоката на развитие за планинското колоездене като част от БКС. Държим да отбележим, че това се дължи не на конкретните решения, които бяха взети, а на начина на работа и отношението/разбирането на материята, които бяха демонстрирани.

Преди всичко искаме да поздравим Ники Титев за поста, на който бе избран и да му пожелаем успех. Дори не сме сигурни дали е удачно да му честитим избирането, защото подобна длъжност вероятно ще е свързана с неблагодарна работа и много проблеми, а не с приятно прекарване на времето. През последните 10 години обаче Ники неизменно е бил един от най-активните хора в МТБ общността, подпомогнал е организационно и като спонсор много състезания, събития, напоследък и отбори и състезатели. Клуб „Рам байкс“ бе един от първите МТБ клубове, които се присъединиха към БКС и започнаха опити да променят статуквото и да насочат вниманието и към планинското колоездене. Така че за Ники Титев проблемите не са чужди, не са нови и се надяваме, че ще има достатъчно време, сили и свобода на действие и ще сформира добър екип, за да придвижи решаването им.

От друга страна, избирането му за председател на Комисията по планинско колоездене бе малко изненадващо. Не за друго, а защото в последните години главен „мотор“ на МТБ общността в БКС бе Симеон Стоилов (между другото от същия клуб), той проявяваше и най-голяма активност в комуникацията с другите МТБ клубове, с медиите, той развиваше идеите за общи правила, ранг-листа и т.н. Затова повечето представители на МТБ клубовете може би очакваха именно Симо да бъде предложен за шеф на бъдещата Комисия по планинско колоездене, а също така подкрепиха и кандидатурата му за член на УС. Ръководството на съюза обаче в лицето на Петър Бончев вече бе решило на този пост да бъде назначен Ники Титев и председателят на БКС изрично заяви, че това е човекът, който се ползва с доверието му и с когото той желае да работи, поради което го назначава на тази позиция.

Всъщност ако има проблем в цялата тази история, той е свързан с начина на взимане на решенията и с липсата на правила. Доколкото ни е известно, образуването на подобни помощни органи като тази комисия изобщо не е регламентирано в устава или в друг документ, поради което никой не може да каже категорично „трябваше да стане така“ или „не трябваше да стане така“. На практика правилата в този случай бяха създадени от самото ръководство, на което тази комисия ще е помощен орган – Петър Бончев очевидно бе взел решението си без консултации с клубовете и просто съобщи името на Ники Титев. За събота в Пампорово остана обсъждането и избирането на членовете на комисията, като идеята е в него да се включат и клубовете, но отново за цялата процедура няма регламент, така че правилата ще трябва да се създават в движение. За нас подобен начин на работа не е най-добрият, но това не значи, че ще доведе до лоши резултати – в крайна сметка те ще зависят от конкретните хора и тяхната работа, затова още веднъж пожелаваме на Ники Титев успех и силен екип.

Като оставим настрана въпросите за вземането на решения, много неприятно впечатление ни направи цялостното ниво на (не)компетентност по отношение на планинското колоездене в БКС. Ако в останалите колоездачни дисциплини няма проблеми за обсъждане (в което силно се съмняваме), то в планинското колоездене, връзката му с БКС и развитието му като професионален/официален спорт има много такива и те трябва да бъдат обсъждани и решавани. В този смисъл изказвания от типа „няма какво да му отделяме толкова време на байковото колоездене“ (да, за съжаление много от дейците на колоездачния спорт дори не знаят правилното наименование на този тип колоездене!) говорят най-малкото за липса на търпение, възпитание и интерес, а реплики от типа „какво се занимаваме с дисциплини, в които има 20-30 картотекирани състезатели?“ показва съзнателна или не липса на връзка с действителността и пълна незаинтересованост по отношение на това коя част от колоезденето е най-популярна и масова в България (и не само) в последните 10 години. Бихме казали, че е доста ограничаващо човек да се вторачва само в данните за брой на клубове и картотекирани състезатели – може да доведе до ослепяване за всичко останало. Най-лошото е, че когато точка трета от дневния ред взе да се разтяга във времето и откъм делегатите долетяха споменатите реплики, самото ръководство на БКС демонстрира нетърпение да приключи с тази материя и да я претупа, което контрастираше със заявеното отворено отношение към проблемите на планинското колоездене и приобщаването му към съюза.

Уви, подобно отношение не е нещо ново и отново ни връща на темата как изглежда планинското колоездене в очите на управителния колоездачен орган в България, какъвто се явява БКС в качеството си на спортна федерация. Може и да не ни харесва, но когато ни гледат през матрицата на регистрирани клубове, картотекирани състезатели, събития в официалния календар, за колоездачните дейци ние все още почти не съществуваме. Повечето от тях едва ли ще кривнат от пътя си, за да видят какво се случва на нашата сцена. И ако искаме това да се промени, трябва да пренесем нашата сцена в тяхната зала, да съберем достатъчно публика и да вдигнем повечко шум. Ако някой не е разбрал метафората – повече МТБ клубове, членуващи в БКС и повече картотекирани състезатели към тях означава чисто и просто по-добра видимост „на хартия“. Това е целта и на условието, че в Националния шампионат тази година картотекираните състезатели няма да заплащат такса – идеята е да се привлекат повече хора към клубовете, поне сред тези, които се състезават редовно. Едва ли някой от читателите на МТБ-БГ се съмнява в популярността на нашия спорт, но когато става дума за получаване на средства от държавата, се гледа именно представителността по документи. А такива средства са предвидени и се полагат за всяка подобна дейност и е добре да се ползват за развитие на спорта. Не че трябва да се чакат само те и да се мрънка за тях – планинското колоездене е доказало и продължава да доказва, че се справя и без помощ от държавата, но светът е малък и един поглед извън границите на България, дори само на Балканите, показва, че имаме да наваксваме много, включително с детско-юношески школи, техническо и организационно обезпечаване на състезанията, участие на български състезатели в чужбина и т.н., и т.н. В крайна сметка ръководството, че дори и членовете на БКС, все повече забелязват нашия спорт и отношението към него не е негативно – по-скоро е пренебрежително, така че МТБ клубовете и хората с афинитет към състезанията трябва да се стремят да променят това, включително и чрез по-сериозно отношение към официално-документално-регистрационната част – знаем, че за никого формалностите не са приятно нещо, но често те са неизбежно зло по пътя напред, особено в държави с традиции в бюрокрацията, каквато е нашата.

В това отношение срещата в събота в рамките на Националния шампионат ще е важна и се надяваме да видим там представители на повечето активни МТБ клубове в България. Още по-добре ще е, ако те са подготвени за сериозни дискусии, включително относно правилата за провеждане на състезания, за възрастови групи, за ранг-листа. Както казахме, проблеми за решаване има доста.