Реклама

Уважаеми рекламодатели,

В рамките на MTB-BG.com Ви предоставяме няколко различни възможности да рекламирате марките, продуктите или магазините си. Това може да стане чрез класическото рекламно средство в интернет – банерите, но наред с тях предоставяме и възможност за публикуване на рекламни статии в специалните търговски рубрики „Търговски съобщения“ и „На пазар“.

Общи условия за реклама в MTB-BG.com

(В сила от 01.01.2021 г.)

Чл.1. Тези Общи условия уреждат публикуването на рекламни материали в уеб-сайта MTB-BG.com, наричан за краткост „Сайта“, и представляват неразделна част от Договора за реклама, към който са приложени. Те могат да бъдат променяни само със съгласието на страните.

Чл.2. (1) В Сайта се предлагат различни видове рекламни услуги, изброени и описани в Приложение №1: https://drive.google.com/file/d/1hbML9Fzd5slJaKIOQbdMQn_cc7r8hr5M/view?usp=sharing .
(2) Рекламните услуги са групирани в абонаментни планове. Всеки абонаментен план включва определен обем/брой от някои или всички рекламни услуги в сайта. Характеристиките на абонаментните планове са описани в Приложение №2: https://drive.google.com/file/d/12K-RdUQvvdy4A2Ytv4-Lky9ALFHUWX9v/view?usp=sharing. Рекламодателят има право, но не е длъжен, да ползва всички услуги, включени в абонаментния план.

(3)  Рекламодателите, ползващи абонаментни планове, имат предимство при ползването на рекламните услуги. Рекламодателите без абонаментни планове могат да ползват рекламни услуги, само доколкото това не нарушава дяловете на рекламодателите с абонаментни планове.

(4) Рекламодателите ползват избрания от тях абонаментен план чрез годишен абонамент или за избран от тях период, стига да плащат редовно цената за него.

(5) Рекламодателите, ползващи абонаментни планове за избран от тях период, могат по всяко време да променят плана си, като преминат към по-скъп или по-евтин план, стига да има свободен план от желания вид. Промяната се извършва от началото на месеца, следващ заявката за промяна.

(6) При ангажиране на един и същи абонаментен план за банери за цялата календарна година, рекламодателят ползва специалната цена за годишен абонамент. Допълнително условие за това е да бъде сключен писмен договор с неустойка при предсрочно прекратяване или цялата сума да бъде платена в началото на рекламния период.

(7) Изпълнителят може във всеки момент да добавя допълнителни услуги към един или повече от абонаментните планове. Актуалното съдържание на абонаментните планове може да бъде проверявано в Приложение №2: https://drive.google.com/file/d/12K-RdUQvvdy4A2Ytv4-Lky9ALFHUWX9v/view?usp=sharing.

(8) Изпълнителят може да намалява или изключва услуги от абонаментните планове само след предварително уведомяване на рекламодателите и с начален срок след изтичане на периода, за който рекламодателят е предплатил абонаментния план. В тези случаи рекламодателят преценява дали да продължи да ползва абонаментния план или да премине към друг.

Чл.3. (1) Рекламните материали, предоставяни от рекламодателите, трябва да отговарят на техническите изисквания, описани в Приложение №1 (https://drive.google.com/file/d/1hbML9Fzd5slJaKIOQbdMQn_cc7r8hr5M/view?usp=sharing). Те не трябва да съдържат елементи, които нарушават чужди права, търговски марки и т.н. Рекламодателят носи цялата отговорност в случаи на нарушаване правата на трети лица чрез рекламни материали, предоставени от него.

(2) Нови рекламни материали, предоставени от рекламодателите, се публикуват по установен график – всяка седмица в понеделник и четвъртък. Възможно е за определени седмици графикът да бъде променен във връзка с физическа или техническа невъзможност от страна на изпълнителя да публикува банерите в тези дни.

(3) Нови рекламни материали, предоставени от рекламодателите, могат да бъдат публикувани спешно (при първа възможност от страна на изпълнителя) срещу допълнително заплащане съгласно Приложение №1.

(4) Коректността към Сайта като медия, към неговите читатели и към другите търговци на пазара изисква когато Рекламодателят представя продукти и марки, които внася на българския пазар, той да има права за това и/или да не нарушава чужди права за представителство на съответните марки и продукти. Изпълнителят има право да откаже публикуването на рекламни статии, предоставени от търговци, които не са официални представители на марката, ако наред с тях има други търговци, които имат подобни права. При възникване на спор Изпълнителят може да поиска потвърждение от собственика на марката, преди да публикува статията и Рекламодателят е длъжен да представи такова потвърждение. Ако въпросната марка не е представена официално на българския пазар, тогава всеки, който внася продуктите й, може да публикува съобщение за това.

Чл.4. Рекламодателите, при изрично заявено желание от тяхна страна, получават отчет за рекламата в Сайта след изтичането на всеки календарен месец. Този отчет съдържа статистики за показванията и кликванията върху банерите на рекламодателя, списък на публикуваните статии в рубриките „Търговски съобщения“ и „На пазар“ и информация за други рекламни услуги, ползвани от рекламодателя.

Чл.5. (1) Ангажираните от рекламодателите рекламни услуги се фактурират най-късно към момента на активирането им. При желание от страна на рекламодателя фактурата може да бъде издадена и преди активирането на услугите. Рекламодателите с абонаментни планове сами избират за какъв период да бъдат фактурирани рекламните услуги – минималният период е 1 месец, максималният е 1 година.

(2) Срокът за плащане по фактурите е един месец от датата на издаване, освен ако във фактурата или договор не е посочено друго.

(3) В случай, че плащането бъде просрочено, рекламните услуги се спират и се подновяват едва след осъществяване на плащането.

За допълнителна информация и запитвания не се колебайте да се свържете с нас!

За контакти:
„МТБ-БГ“ ЕООД
Любомир Ботушаров
GSM: 0887 321695
e-mail: [email protected]
www.mtb-bg.com