Правила на конкурса „Снимка на месеца“

Правила за провеждане на ежемесечен конкурс „Снимка на месеца“ в MTB-BG.com

Последна редакция: 01.01.2016 г.


1. Организатор на конкурса е „МТБ-БГ“ ЕООД, наричано по-нататък ОРГАНИЗАТОР, чрез уеб-сайта MTB-BG.com, наричан по-нататък САЙТА. За връзка с ОРГАНИЗАТОРА по повод на конкурса се използва e-mail: [email protected]

2. Основните цели на конкурса са:
– Привличане на повече и по-качествени снимки в галерията и статиите на САЙТА
– Увеличаване на интереса и активността на аудиторията по отношение на публикуваните в САЙТА снимки
– Увеличаване на интереса и присъствието на рекламодателите в галерията на САЙТА
– Стимулиране на участниците в конкурса и авторите на снимки в САЙТА

3. Право на участие в конкурса има всеки, чиято снимка е публикувана в САЙТА през периода за определяне на номинации. Снимките трябва да отговарят на Условията за ползване на САЙТА. Ако някой НЕ желае да участва в конкурса, той трябва да заяви това при публикуване на снимката в САЙТА или по всяко друго време след това, включително и след обявяване на номинациите, но преди обявяване на победителя.

4. Служители на ОРГАНИЗАТОРА или на съорганизатори и спонсори на конкурса могат да участват в него като автори, но не могат да получат награда. В случай, че тяхна снимка бъде избрана за победител, наградата се връчва на следващия в класирането.

5. Участниците в конкурса се определят чрез номинации от ОРГАНИЗАТОРА, който с помощта на разширено жури и чрез Facebook страницата на САЙТА избира между 10 и 20 снимки, публикувани в САЙТА през периода за определяне на номинации.

6. Периодът за определяне на номинации за текущия месец е от 15-то число на предходния месец до 14-то число на текущия. Допустимо е по изключение обявяването и на друг период, стига да е станало предварително (преди началото му). Номинациите за текущия месец се обявяват на 15-то число или близка до него дата.

7. Избраните през периода за номинации Снимки на седмицата автоматично влизат в списъка с номинирани за конкурса „Снимка на месеца“.

8. Победителят се определя от постоянно жури и чрез гласуване на публиката. Журито има по-голяма тежест и гласува за всяка снимка по десетобалната система, като оценката се формира средноаритметично от оценките на членовете на журито. Публиката участва с оценка в Галерията на САЙТА – тази оценка е по петобалната система. За всяка снимка сборът от оценката на журито и оценката в Галерията дава крайната оценка. Снимката с най-висока крайна оценка е победител в конкурса. Ако две или повече снимки получат еднаква крайна оценка, наградата се поделя между авторите им.

9. Журито е с постоянен състав и е избрано от ОРГАНИЗАТОРА. В случаите, когато някой от членовете на журито не може или не желае да изпълнява задълженията си, ОРГАНИЗАТОРЪТ избира друг член на журито или намалява състава му.

10. Членовете на постоянното жури нямат право да участват в конкурса. Ако желаят да се включат в него, те информират предварително ОРГАНИЗАТОРА и той ги изключва временно от състава на журито, за да могат да участват наравно с другите потребители.

11. Оценяването на номинираните снимки от журито и от публиката продължава 10 дни – от 15-то до 24-то число на текущия месец. Победителят се обявява на 25-то число.

12. Победителят в конкурса получава парична или предметна награда на стойност 50 лв. При наличие на спонсори, ОРГАНИЗАТОРЪТ може да обяви и по-голяма награда и/или няколко награди по ред на класирането.

13. ОРГАНИЗАТОРЪТ изплаща наградата на победителя по банков път или в брой в срок 1 месец от обявяване на класирането. Организаторът не носи отговорност, ако този срок не бъде спазен поради липса на съдействие от страна на победителя. В случаите, когато победителят е непълнолетен, ОРГАНИЗАТОРЪТ може да изплати наградата и на негов родител или настойник. За изплащането на наградата се издава и служебна бележка, която получателят трябва да подпише.